ART YAPI SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

(www.arthijyen.com)

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Art Yapı Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. (“Art Yapı’’) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Art Yapı, Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Art Yapı’ya aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Adres: Şerifali Mah. Turgut Özal Blv. İstanbul Ticaret Blok No: 170 İç kapı No:1 Ümraniye / İstanbul

E-Posta: [email protected]

Telefon: 0 (216) 415 45 49

0 (532) 166 13 65

 1. Kişisel Verisi İşlenen Kişi Grupları

“www.arthijyen.com” internet sitesi üzerinden alışveriş yapan veya alışveriş yapmaksızın yalnızca internet sitesini ziyaret eden;

 1. Üyeler (Ürün veya Hizmet Alan Kişi): Kullanım koşullarını kabul ederek www.arthijyen.com internet sitesine üye olan/olacak ve www.arthijyen.com internet sitesinde sunulan hizmetlerden, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.
 2. Kullanıcılar (Ürün veya Hizmet Alan Kişi): www.arthijyen.com internet sitesine üye olmaksızın çevrimiçi ortamdan erişim sağlayan ve www.arthijyen.com internet sitesinde sunulan hizmetlerden, Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.
 3. İşlenen Kişisel Veriler

Art Yapı tarafından oluşturulan www.arthijyen.com internet sitesi üzerinden alışveriş yapan 2.maddede sayılı kişi grupları hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad- Soyad, TCKN

İletişim Verisi

E-Posta, Telefon

Lokasyon

Fatura ve Teslimat Adresi, Posta Kodu

Pazarlama Verisi

Çerez Kayıtları (Cookies)

Ziyaret Edilen Ürün Sayfalarının Ve Sipariş Verilen Ürünlerin İstatistikleri

Art Yapı tarafından oluşturulan www.arthijyen.com internet sitesi üzerinden alışveriş yapmaksızın yalnızca internet sitesini ziyaret eden Kullanıcılar hakkında işlenen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Pazarlama Verisi

Çerez Kayıtları (Cookies)

Ziyaret Edilen Ürün Sayfalarının İstatistikleri

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından aşağıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

Kimlik Verisi Talep / Şikâyetlerin Takibi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

(Art Yapı’ya iletilen siparişlerin doğru kişiye tesliminin takip edilmesi, ilgili kişiyle iletişime geçilmesi, satışı yapılan mal/hizmete yönelik teslim ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, açık rızalarının alınması alışveriş yapanlara ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi amaçlarıyla)

İletişim Verisi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

(Art Yapı’ya iletilen siparişlerin doğru kişiye tesliminin takip edilmesi, ilgili kişiyle iletişime geçilmesi ve satışı yapılan mal/hizmete yönelik teslim ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, açık rızalarının alınması şartıyla alışveriş yapanlara ürünler, hizmetler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi verilmesi amaçlarıyla amaçlarıyla)

Lokasyon İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Art Yapı tarafından satışı yapılan mal/hizmete yönelik teslim ve faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, muhasebesel süreçlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşların talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgileri temin etme ve sunma amaçlarıyla)

Pazarlama Verisi Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

(İnternet sitesi içerisinde alınan çerezler aracılığıyla üyeleri/ kullanıcıları tanımak ve kişiselleştirilmiş bir uygulama deneyimi sağlayarak üye ve kullanıcıların ilgilerine göre içerik gösteriminin sağlanması amaçlarıyla)

 1. Aktarılan Kişisel Veriler ve Alıcı Grupları

3. maddede yer verilen ve işlenen kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen rıza alınmasına yer olmayan durumlar kapsamında ve 4. maddede yer alan işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla; talep edilmesi halinde 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsam ve sınırında olmak üzere talep eden resmi makam/kurum ve kuruluşlar ve ayrıca sunucu hizmeti alınan tedarikçilerimiz ile paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait kişisel veriler, Kanun’a uygun olarak aşağıda belirtilen toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 1. www.arthijyen.com internet sitesini kullanımı ve/veya ürün satın alımı sırasında tarafımıza ilettiğiniz kişisel veri niteliğini haiz bilgiler ile.
 2. Tarayıcınızdan Çerez (cookies) ayarlarını değiştirmediğiniz sürece çerezler ile,
 3. Kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi, belge ve doküman aracılığı ile.
 4. Kişisel Veri İşlenmesinin Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile yazılı ve elektronik yollarla toplanan kişisel verileriniz;

 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapan 2. maddede sayılı kişi gruplarına ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak,
 • Web sitesi üzerinden alışveriş yapmaksızın yalnızca internet sitesini ziyaret eden 2. maddede sayılı kişi gruplarına ait kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde (kişisel verilerin işlenme şartlarında) belirtilen; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 1. İlgili Kişi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Art Yapı’ya başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle Art Yapı’ya iletmeniz durumunda Art Yapı, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Art Yapı tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca (“Kurul”) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle Art Yapı’ya iletebilirsiniz. Bu çerçevede Art Yapı’ya Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.arthijyen.com adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orijinal imzalı dilekçenizi;

 • Şerifali Mah. Turgut Özal Blv. İstanbul Ticaret Blok No: 170 İç kapı No:1 Ümraniye / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak iletilebilir,
 • E-posta hesabınızı daha önce Art Yapı’ya sunmuş olmanız şartıyla [email protected] adresine e-posta yoluyla gönderebilir veya noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı